10.7.2014 - Upozornìní!!!!!! Dne 15.7.2014 mám nahlášen výpadek proudu v dobì od 8 do 14 hodin. ÈEZ má dìlat nìjaké opravy na trafostanici. Nevím jak dlouhý ve skuteènosti bude a koho z klientù se zároveò týká, ale je jisté, že záložní zdroje tento výpadek neustojí. Omlouvám se, ale více nemohu pro tuto vìc udìlat.
31.5.2009 - Upozornìní!!!!!! Dne 2.6.2009 mám nahlášen výpadek proudu v dobì od 8 do 13 hodin. ÈEZ má dìlat nìjaké opravy na trafostanici. Nevím jak dlouhý ve skuteènosti bude a koho z klientù se zároveò týká, ale je jisté, že záložní zdroje tento výpadek neustojí. Omlouvám se, ale více nemohu pro tuto vìc udìlat. Pøidal jsem ještì pøídavnou baterii do záložního zdroje.
7.5.2009 - Po pøesunu spoje Podéštì-Jeremiáše-Èechury na støechu domu není stav tohoto spoje perfektní. Proto ho budu dnes po 18 hodinì pøedìlávat z pásma 2,4GHz do pásma 5GHz. Pøedpokládaná délka výpadku v tomto sektoru cca 2 hodiny. Odhadoval bych to tak mezi 19 a 21 hodinou. Pøedtím budou nìjaké pøípravy kdy sí bude ještì funkèní. V pøípadì problémù pøi pøípravách a nemožnosti toto zrealizovat ještì dnes týká se toto zítøejších dopoledních hodin. Dìkuji za pochopení.
30.4.2009 - Z dùvodù rekonstrukce našeho domu kde jsou umístìná všechna zaøízení sítì k funkènosti internetu je potøeba tyto pøesunout na støechu. Budu se snažit tak uèinit v co nejkratší dobì. Pøedpokládám hned zítra a o víkendu. Budou se projevovat výpadky internetu v tìchto dnech a možná i v prùbìhu pøíštího týdne. Pokud by se stalo, že nìkomu nepojede internet déle než 3 hodiny dejte mi prosím vìdìt. Pøesun žádné z èástí by nemìl trvat déle. Za komplikace se omlouvám.
14.3.2008 - Opìt po delší dobì mì èeká dovolená. 15.3. - 23.3.2008 budu na lyžích v zahranièí. Takže jako v podobných situacích v pøípadì problému prosím o SMS a budu kontaktovat svùj zástup a ten bude pøípadné problémy øešit zde pokud já nebudu schopen z místa dovolené. Dìkuji za shovívavost.
14.6.2007 - Všem pøeji krásný den. Z pondìlka na úterý jsem pøesunul hlavní linku internetu na nového dodavatele. Pokud bude mít nìkdo nìjaké potíže, prosím ozvìte se co nejdøíve. Jedinì tak mohu vychytat mouchy. Dnes jsem totiž dostal hlášení o nefunkèní odchozí poštì. Kdo používáte nìjakého e-mail klienta a nemáte server odchozí pošty na "smtp.ap-mig.net" tak si ho prosím nastavte. V pøípadì nìjakých potíží je možnost ještì dalšího "smtp.ovanet.cz". Dìkuji za pochopení a pøípadná hlášení.
23.4.2007 - Omlouvám se za vèerejší výpadek internetu. Dodavatel mìl problém zajistit spojení. Dùvodem byl údajnì nìkde pøekopnutý kabel na jejich pøípojce. Jsem rád, že se jim to podaøilo relativnì rychle odstranit a tudíž byla obnovena dodávka pøipojení ještì vèera ve veèerních hodinách.
17.4.2007 - Omlouvám se za dnešní výpadek internetu, který byl zpùsoben výpadkem nìjakého hlavního spoje u dodavatele internetu.
4.3.2007 - 10.3. - 17.3. budu na lyžích v zahranièí. Takže jako v podobných situacích v pøípadì problému prosím o SMS a budu kontaktovat svùj zástup a ten bude pøípadné problémy øešit zde pokud já nebudu schopen z místa dovolené. Dìkuji za shovívavost.
28.2.2007 - V posledních 3. týdnech se objevilo v ranních hodinách pár výpadkù internetu. Dodavatel internetu mi nedokázal dát informaci co bylo pøíèinou. Vždy to vyžadovalo fyzické vypnutí a zapnutí nìkterých zaøízení, tudíž tyto výpadky nemohly být odstranìny bìhem nìkolika minut. Za problémy se omlouvám. V nejbližších dnech se bude pracovat na zøízení záložního pøipojení k internetu. Doufám že se to povede ještì pøed mým odjezdem na dovolenou.
15.11.2006 - Od 20.11. do 28.11.2006 budu na dovolené v zahranièí. V pøípadì nìjakých potíží s internetem budu na telefonu, ale prosím jen SMS. Poté budu kontaktovat svùj zástup a pøípadné problémy vyøeší. Dìkuji za pochopení.
12.11.2006 - Zprovoznil jsem grafy vytížení linek na jednotlivých síových kartách na routeru. A v pøípadì zájmu mùžete kouknout do jaké míry jsou vytížené linky do internetu, CZFree a v rámci naší lokální sítì. Zatím odkaz zde "Grafy". Pozdìji bude i v hlavním menu.
13.6.2006 - Upozornìní! V pátek 16.6.06 v noèních hodinách bude výpadek internetu, za úèelem provedení upgrade routeru. Budu se snažit zaèít co nejpozdìji a co nejménì omezím provoz. Dìkuji za pochopení.
18.3.2006 - Dnes jsem se vrátil z lyžovaèky v Italských Dolomitech. Byla to paráda. Pokud budu mít chvilku dám pár fotek. I když 31.bøezen se blíží a danì jsou za dveømi. Každopádnì všem dìkuji že jste se chovali podle pravidel a nemusel jsem nijak ze zahranièí zasahovat do provozu.
12.2.2006 - Bylo provedeno odlehèení AP-MiG1. Pøidal jsem další AP a udìlal pøímý spoj mezi mnou a domem Jeremiáše 1930. Výraznì se tím zlepšila propustnost sítì a snížily pingy v rámci naší sítì. Doufám že se to projeví na další spokojenosti.
17.1.2006 - Dnes kolem 13 hodiny byl obnoven provoz internetu. Všem se omlouvám a dìkuji za shovívavost. Odmìnou Vám budiž vyšší rychlost internetu.
16.1.2006 - Upozornìní!!!! Dnes v ranních hodinách mìlo dojít k navýšení konektivity. Bohužel to dopadlo tak jak asi vidíte. Nejedeme vùbec. Technici providera na tom údajnì dìlají. Doufám, že to je pravda. Nebyl jsem schopen dostat ani pøibližnou informaci o dobì zprovoznìní. Jakmile bude spojení zprovoznìno dám postupnì vìdìt na Ty které mám kontakt. Omlouvám se, ale není v mých silách s tím více udìlat.
8.1.2006 - Upozornìní!!!! V nedìli 8.1.2006 mezi 16-18 hod. bude provádìna úprava napájení na Wi-Fi spoji. Dojde tudíž k výpadku internetu cca 30 min.
26.12.2005 - Provizorní umístìní antény na AP-MiG1 je upraveno.Nainstalován nový stožár a na konzoli je již sektor uchycen poøádnì a hlavnì stabilnì. Obèasné krátkodobé výpadky by mìli být tudíž již minulostí.
23.12.2005 - Omlouvám se za další výpadek zpùsoben pøerušením dodávky elektøiny do našeho a pár dalších blokù. Jelikož záložní zdroj vydrží cca 40 min. nebyl tedy schopen pokrýt tento výpadek který trval asi 2 hodiny.
24.11.2005 - Vzhledem k pøibyvším novým klientùm a tudíž více penìzùm v kasièce byla povýšena rychlost internetu na dvojnásobek tedy 2Mbit/s. Doufám že to bude pøínos k Vaší spokojenosti. Rychlému surfování zdar!!!!!!
18.10.2005 - Omlouvám se za delší výpadek pøes víkend. Vypovìdìlo funkci jedno z Wi-Fi zaøízení a nebylo v mých silách jej rychleji nahradit novým.
30.9.2005 - Velký výpadek proudu zapøíèinil i výpadek internetu. Tìm kdož nezùstali bez proudu a nejel tudíž internet se omlouvám, ale není v mých silách odbourat výpadky ÈEZu.
27.8.2005 - Zprovoznìní vlastního pøístupu k internetu. Rychlost 1Mbit/s je v této chvíli vzhledem k poètu klientù ideální rychlostí.
25.5.2005 - Tak zatím jede vše v pohodì. Dneska jsem si na poštì vyzvedl anténu a jaké bylo mé pøekvapení když jsem zjistil, že po asi 14 dnech shánìní a ujišování, že to je ona mi pøišla sektorka ne 120° ale tìch 90°. Kterou mají mimochodem všude a nemuseli mi ji posílat až z Praglu. Takže zítra jde zpìt a jsme stále bez antény. To jsem zvìdav kdy jí dostanu, nebo to byl jediný e-shop v republice, kde tvrdili, že ji mají.
19.5.2005 - Prvních skoro 24 hodin je vše OK tak doufám, že to tak vydrží navždy :-)
18.5.2005 - Dneska jsem koupil Linksyse WRT54G a hned mi to nedalo tak jsem do pùlnoci dìlal a ho zapojím a zprovozním. Zatím je povìšený na šòùrce a jede na vlastní anténku, protože sektor nemùžu stale v Ostravì sehnat. Takže AP jede a zatím jen s Viperem, ale testujeme a vše je jak má být i pøes provizorní zapojení. Je možno se pøipojovat i když to ještì není 100%.
16.5.2005 - Tak se mi po dlouhé dobì povedlo nìco málo udìlat. Doplnil jsem položku FAQ. Doufám že bez vìtších chyb. Kdyby nìco tak pište.
16.3.2005 - Získal jsem 20GB HDD!! Je krásnì tichouèký. Samozøejmì Seagate. Znáte nìkdo tišší disky?? Já teda ne tak jsem rád. Ti kdož jsou pøipojeni tudíž nebudou trpìt výpadky v dobì mého spánku a pojedeme 24 hodin dennì. Tak dìkuji všem kdo tyto výpadky doposud trpìlivì snášel. Už je zažehnáno.
15.3.2005 - S laskavým dovolením PeaKa (i když jsem se neptal, snad mi promine) jsem pøidal na své stránky "PRAVIDLA PROVOZU" AP-MiG. Jsou tam drobné nedostatky a odkazy AUTOREGULACE a FAQ zatím nechodí, ale je pozdì a mi se už nechce èíst a upravovat. Takže zase pøíležitostnì.
10.3.2005 - Rozjel jsem Webový server na routeru a umístil tyto stránky i na nìj, a jsou dostupné i z intranetu **. Stále to nevypadá asi nic moc, ale pomalu se uèím, tak snad se èasem tyto stránky vylepší. ** ) na noc to ale zatím vypínám. Mám ho v pokoji kde spím a ta 10 disk tak sviští, že se u toho nedá spát. Bude to tak dokud nevymìním disk nebo nepøesunu router do komory odkud ho snad už neuslyším. Dobrou noc :-)
6.3.2005 - Rozsah IP je díky VojBarZe proroutován do sítì CZFree a tím mohou být všichni uživatelé vidìt. Díky.
4.3.2005 - Dostal jsem pøidìlen rozsah IP adres: 10.152.80.0/26 Za toto dìkuji všem kdo pøispìli na konferenci a hlavnì Slimovi, který rozsah fyzicky pøidìlil.
16.2.2005 - Už je doma router PII-333, 256MB RAM, 10GB HDD a dìlám první pokusy s konfigurací. Linux bìží a routování taky. Zbytek je jen otázka èasu.
5.1.2005 - Tak tady jsou první pokusy o vytvoøení WEBu k mému AP, který jak se zdá je už na dobré cestì vzniknout. Zatím to není asi nic moc, ale snad to bude lepší.